Saturday, September 23, 2006

کوهی به بلندای افسانه وواقعیت

کوهها مظهر شکوه پایداری و عظمت هستند ولی بعضی کوهها مقدس اند وجاودانه.محمد(ص)در حرا مبعوث شد عیسی(ع)بر بلندای بیت الحم مصلوب شد موسی(ع)در طور سینا با خدایش محشور شد و زرتشت در دامنه های سبلان زاده و بر بلندی هایش اوستا را نوشت.
سبلان را هاله ای از واقعیت اسطوره و افسانه فرا گرفته است.واقعیت از آن رو که پیامبر اکرم آن را چشمه ای از بهشت خواند و اسطوره از آن رو که حکیم طوس نبرد بین کیخسرو و فرریبرز راد و بهمن دژوبرقله سبلان به نظم کشید.
دریاچه وسعتی حدود 2 هکتار دارد.و هیچ موجود زنده ای در آن زندگی نمی کند.
در فرهنگ آ نانند راج آمده ا%u06

0 Comments:

Post a Comment

<< Home