Saturday, September 23, 2006

Sabalan or Savalan ( ) , volcanic cone, 15592 ft (4811 m) high, NW Iran, near Ardebil. The prophet Zoroaster reputedly wrote the Avesta there.
کوهی به بلندای افسانه وواقعیت

کوهها مظهر شکوه پایداری و عظمت هستند ولی بعضی کوهها مقدس اند وجاودانه.محمد(ص)در حرا مبعوث شد عیسی(ع)بر بلندای بیت الحم مصلوب شد موسی(ع)در طور سینا با خدایش محشور شد و زرتشت در دامنه های سبلان زاده و بر بلندی هایش اوستا را نوشت.
سبلان را هاله ای از واقعیت اسطوره و افسانه فرا گرفته است.واقعیت از آن رو که پیامبر اکرم آن را چشمه ای از بهشت خواند و اسطوره از آن رو که حکیم طوس نبرد بین کیخسرو و فرریبرز راد و بهمن دژوبرقله سبلان به نظم کشید.
دریاچه وسعتی حدود 2 هکتار دارد.و هیچ موجود زنده ای در آن زندگی نمی کند.
در فرهنگ آ نانند راج آمده ا%u06
Sabalan
Sabalan
Sabalan
Sabalan

Friday, September 22, 2006


Sabalan

Astara

Hasan Sabah(castle)

Sahand

Thursday, September 21, 2006


Kandovan
Derak
m2970
Shiraz

Dena

barm firooz (sepidan)

sunset zardkooh

Wednesday, September 20, 2006

با گشت از زردکوه

Thursday, September 14, 2006